Rahmija


 

 

Biografija

 

Rahmija (kraj XVIII i početak XIX vijeka).

Donedavno se o ovom pjesniku i njegovoj poeziji nije znalo ništa. I sada su biografski podaci veoma šturi. Zna se jedino da je bio muderris i veoma učen, te da je napisao triptih o Mostaru, njegovom mostu i Neretvi. Iz njegovih stihova saznajemo da je poznavao i domaću književnost na orijentalnim jezicima.

Također se može s razlogom pretpostaviti da je jedno vrijeme boravio u Mostaru. U svoju kasidu o Mostaru unosi elemente koje su prije njega, pjevajući o ovom gradu, koristili Medžazija i Derviš-paša Bajezidagić. Nijedan pjesnik, međutim, Neretvi nije posvetio zasebnu pjesmu osim Rahmija. Ovaj triptih doima se i kao pjesnička i kao sadržajna cjelina. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net