Halilovic, Senahid


 

 

R

 

računati - raćunati
račundžija - raćunđija
računica - raćunica
račvast - raćvast
radio, radija - radijo
radioaparat - radio-aparat
Radio-televizija Bosne i Hercegovine (RTVBiH)
radnički - radnićki
rado, radije - rađe
radostan, radosna - radosan
rahatluk - ratluk
rascijepiti - rascjepiti
rashladiti - razhladiti
rasjeći, rasiječem - rasijećem
raskopčati - raskovčati
raskrčiti - raskrćiti
raskućiti - razkućiti
raskuhati - raskuvati
rasti - rast
raščešljati - razčešljati
raščistiti, raščišćen - rasčistiti
raščupati - rašćupati
ravnomjernost - ravnomijernost
razarač - razarać
razastrijeti - razastrjeti
razbijač - razbijać
razbojnik; razbojnički - razbojnićki
razdio/razdjel - razdijo
razdrijeti - razdrjeti
razgovijetan; razgovjetniji - razgovjetan
razgraničiti - razgranićiti
različit - razlićit
razlijegati se - razljegati se
razlučivati, razlučujem - razlučivam
razljutiti se, razljućen - ražljutiti se
razmahnuti
razmjer - razmijer
razočaranje/razočarenje - razoćaranje
razočarati - razoćarati
razriješiti - razrješiti
razrjeđivati - razrijeđivati
razumijevati - razumjevati
razumjeti - razumiti
razvlačiti - razvlaćiti
ražalostiti - razžalostiti
rečenica - rećenica
reći, rečem/reknem
riblji - ribiji
riđ
riječ; rječni - rječ, rič
rijedak; rjeđi - rjedak
rijeka; riječni - rjeka
riješiti - rješiti
rijetkost - rjetkost
rječit - rečit
rječnik - riječnik
rješenje - riješenje, rešenje
rođak - rodjak
rođendan
Rogatica; Rogatičanin; rogatički - rogatićki
ronilac - ronioc
ručak - rućak
ručati - rućati
rudača - rudaća
Rudo, u Rudom - u Rudu
Ruho
ruka, u ruci - u ruki
rukovodilac - rukovodioc
rukovodstvo - rukovostvo
rupčaga - rupćaga
Rzav (rijeka)

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net