Halilovic, Senahid


 

 

P

 

pačiji - pačji
pahuljica
pakostan - pakosan
Palčić (iz bajke) - Palćić
pamtiti - pantiti
pamučan - pamućan
pandža - kandža
papuča - papuća
Pariz - Paris
pas, psa, mn. psi - vsi
pastuh - pastuv
pašče - pašće, pahće
patlidžan - patliđan
paučina - paućina
pazuho - pazuvo
pčelinji - čelinji
pečat - pećat
pečenje - pećenje
pečurka, na pečurci - na pečurki
peći, oni peku - oni peču
pendžer - penđer
pepeo - pepo, pepel
petero - petoro
petnaest - petnest, petnajest
pet puta - petput
petsto/pet stotina - pesto
pijaca - pijaka
pijesak - pjesak
pijetao - pjetao
pjega - pljega
pjesma - pijesma, pjesna
pješačiti - pješaćiti
pješački - pješaćki
pješčara - pješćara
pjevač; pjevačica - pjevać, pjevaćica
pjevati - pivati
plač - plać
plaćica - platica
plah
plakati, plačem - plaćem
plamtjeti, plamtjela - plamtila
plavičast - plavićast
plemić; plemićki - plemićski
plesač - plesać
plićak
plijen - pljen
plijeviti - pljeviti
plivač - plivać
ploča - ploća
pločnik - ploćnik
ploha
pluća
pljačka - pljaćka
pljeskati, pljeskam/plješćem
pljuvačka - pljuvaćka
pobijediti - pobjediti
pobjedilac - pobjedioc
pobjednički - pobjednićki
pobjeđivati, pobjeđujem - pobjeđivam
poblijedjeti - pobljedjeti
pocijepati - pocjepati
počast - poćast
počastiti - poćastiti
počekati - poćekati
početak, mn. počeci - poćetak
početi, počnem - počmem
početnica - poćetnica
počistiti - poćistiti
poći, pođem - pojdem
podbuhnuti - podbunuti
podijeliti - podjeliti
podmukao - podmuko
podnijeti - podnjeti
područje - podrućje
podsijecati - podsjecati
podsjeći - potsjeći
podsjetiti - potsjetiti
podsmijeh - podsmjeh
podsmjehnuti se - podsmjenuti se
podstaći/podstaknuti - postaći
podšišan - podšišat
poduhvat - podufat
podupirač - podupirać
poduprijeti - poduprjeti
podvlačiti - podvlaćiti
pogača - pogaća
pogdjekad - pođehkad
pogdjekoji - pođekoji
pogorjeti - pogoriti
pogrešan/pogrješan
pogriješiti - pogrješiti
pohvala - pofala
pohvaliti - pofaliti
pojačati - pojaćati
pokrivač - pokrivać
polahko - polako
političar - politićar
poljoprivreda
pomagač - pomagać
pomiješati - pomješati
pomjerati - pomijerati
ponedjeljak/ponedjeljnik - ponediljak
ponijeti - ponjeti
ponovno/ponovo
poočim - počim
popijevka - popjevka
poprijeko - poprjeko
poredati - poređati
porijeklo - porjeklo
porječkati se - porjećkati se
poručiti - porućiti
posao - poso
posjeći, posiječem - posječem
poslastičarnica - poslastićarnica
poslije - potlje, pošlje, posle
poslijeratni - posljeratni
posljednji - poslednji
posmjehnuti se - posmijehnuti se
postač - postać
poštedjeti - poštediti
potcijeniti - podcijeniti
potočić - potoćić
potpredsjednik - podpredsjednik, potpresjednik
potrepština - potrebština
potrošač - potrošać
potući, potučem, oni potuku - oni potuču
Pounje
povijest (historija) - povjest
pozljeda - pozleda
pračovjek, mn. praljudi - praćovjek
pradjed - prađed
praktičan - praktićan
pratilac - pratioc
preblijedjeti - preblijediti
prebrzo - pribrzo
prečac - priječac
prečaga, na prečazi - na prečagi
prečistiti - prećistiti
predio - predijo
predočiti - predoćiti
predodžba - predođba
predsjednički - predsjednićki
predsjednik - pretsjednik, presjednik
predstavnik - pretstavnik
predškolski - pretškolski
pregorjeti - pregoriti
prehladiti se - prihladiti se
prehrambeni - prehranbeni
prehraniti se - prihraniti se
prekidač - prekidać
prekjučer - prekjuče
prekosutra/preksutra - prekosjutra
prekuhati - prekuvati
premještaj - premješćaj
premještati - premiještati
prenijeti - prenjeti
preoblačiti se - preoblaćiti se
prepirka, u prepirci - u prepirki
prepisivač - prepisivać
preporučiti - preporućiti
prepreka, na prepreci - na prepreki
prepriječiti - preprječiti
presjek/prijesjek - prjesjek
preskočiti - preskoćiti
presvlačiti - presvlaćiti
prešutjeti - prećutjeti
prethodnik - predhodnik
pretplata - preplata
pretposljednji - pretposlednji
pretrčati - pretrćati
pretrpjeti - pretrpiti
pretući, oni pretuku - oni pretuču
preuveličati - preuvelićati
preživač/preživar - preživać
preživjeti - preživiti
prhnuti - prnuti
prianjati - prijanjati
pribadača - pribadaća
Priboj na Limu
priča - prića
pričati - prićati
pričekati - prićekati
pričiniti se - prićiniti se
pričvrstiti - prićvrstiti
Prijedor; Prijedorčanin - Prjedor, Prijedorćanin
prijek; preči - prjek, preći
prijekor - prjekor, prikor
prijesto - prjesto
prijestolnica/prijestonica - prestolnica
prijevoz - prevoz
priključiti se - prikljućiti se
prikopčati - prikovčati
prikučiti - prikućiti
priličan - prilićan
primijeniti - primjeniti
primijetiti - primjetiti
primjećivati - primijećivati
prionuti - prijonuti
pripovijest - pripovjest
pripovijetka, u pripovijeci/u pripovijetki - pripovjetka
pripovjedač - pripovjedać
priređivač - priređivać
pristupačan - pristupaćan
prisustvovati - prisustovati
prištedjeti - prištediti
priučiti se - priućiti se
privlačan - privlaćan
probirač - probirać
probisvijet - probisvjet
problijedjeti - problijediti
procijep/procjep
pročelje - proćelje
pročistiti - proćistiti
pročitati - proćitati
proći, prođem
prodavač; prodavačica - prodavać
prodavaonica - prodavaona
prodrijeti - prodrjeti
proha - proja
prohtjev - prohtijev
prohučati - prohućati
prohujati
proizvođač - proizvođać
prokrčiti - prokrćiti
proljeće - proljetje
proljepšati se - proljevšati se
promaha - promaja
promjenljiv/promjenjiv - promjenjljiv
promočiv - promoćiv
propuh
proračun - proraćun
prosilac, mn. prosioci - prosioc
prosjačiti - prosjaćiti
prosjački - prosjaćki
prosječan - prosjećan
prostirač - prostirać
prostrijeti - prostrjeti
protuha - protuva
proučiti - proućiti
provlačiti - provlaćiti
provrijedniti se - provrjedniti se
prozorčić - prozorćić
prozračiti - prozraćiti
proždrijeti - proždrjeti
prut, pruće - prutje
prvi - najprvi
prvi put - prvi puta
pšenica - šenica
pšenični - šenični
ptica - tvica, tica
ptičiji - ptičji
pučina - pućina
punačak - punaćak
pustiti, pušten - pušćen
puška,u pušci - u puški
put, mn. putevi/putovi
putnički - putnićki
puž - spuž

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net