Halilovic, Senahid


 

 

K

 

kabao, kabla - kabo
kačica - kaćica
kačiti - kaćiti
kadšto - katšto
kahvedžija - kafedžija, kahveđija
kaiš - kajiš
kakao, kakaa - kakaoa
kalajisati - kalajsati
kamenčić - kamenćić
kamičak - kamićak
kandžija - kamdžija, kanđija
katkad/katkada - kadkad
kavgadžija - kavgađija
kćerka - šćerka
kći; kćeri - šći, šćer
kičma - kićma
kihati - kijati
kihavica - kijavica
kipjeti - kipiti
kiridžija - kiriđija
kiseo, kisela - kisel
Kladanj; Kladnjak - Kladnjanin
klečati - klećati
kliješta - klješta, klišta, kliješća
klinčić - klinćić
klupko - kluvko
ključ - kljuć
ključati - kljućati
knjiga, u knjizi - u knjigi
ko - tko
kočiti - koćiti
kočnica - koćnica
kofer/kufer
koji - koi
kolac, koca/kolca
kolač - kolać
koliba
količina - kolićina
količnik - količnik
kolijevka, u kolijevci - koljevka, u kolijevki
kolosijek - kolosjek
komšija; komšijski - konšija, komšiski
konačiti - konaćiti
konačno - konaćno
končić - konćić
konjički - konjićki
kopač; kopačica - kopać, kopaćica
kopča - kovča, kopća
kopčati - kovčati, kopćati
koračati - koraćati
koračiti - koraćiti
korijen - korjen
korijenje - korjenje
koristan, korisna - korisan
korjenčić - korjenćić
kornjača - kornjaća
kosilac - kosioc
kostriješiti se - kostrješiti se
kotao - koto
kovač - kovać
kožuh - kožun
krajičak - kraičak
krajnji - krajni
kratak; kraći
kratkovječan - kratkoviječan
krčevina - krćevina
krčiti - krćiti
kreč - kreć
krečana - krećana
krečiti - krećiti
krečnjak - krećnjak
kremenjača - kremenjaća
krhotina
kričati - krićati
krijumčar - kriomčar
krilo; krilce/krioce
kročiti, kročim - kroćiti
krojač - krojać
krompirište - kompjerište, kompirište
kruh (hljeb)
krut; krući
kuća, kućica - kuča
kućište - kućišće
kućni - kućnji
kuhar - kuvar
kuhati - kuvati
kuhinja - kujina
kujundžija - kujunđija
kukavica; kukavicin - kukavičin
kukurijek - kukurjek
kukuruz - kokuruz
kupaonica - kupaona
kur'anski - kuranski
kurjak - kujrak
kutijica - kutijca, kutica
kvočka - kvoćka, kočka

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net