Halilovic, Senahid


 

 

B

 

Babilonska kula - Vavilonska kula
bacač - bacać
bačva - baćva
badžanak - bađanak
bahsuzan - baksuzan
bajračić - barjačić
Bajram - Barjam
bakrač - bakrać
Banjalučanin - Banjolučanin
Banja Luka, u Banjoj Luci - Banjaluka, u Banjoj Luki
barbarin - varvarin
baščica - baštica
Baščaršija - Bašćaršija
Baš-Čelik - Baš-čelik
baščovan - baštovan
bazen - basen
Bembaša/Bendbaša - Bentbaša
berač; beračica - berać
besjeda - besida
beskičmenjak - bezkičmenjak
beskrajan - bezkrajan
besplatan - bresplatan, brezplatan
besposličar - besposlićar
besposličiti - besposlićiti
besprijekoran - bezprijekoran
bespuće - bezpuće
besvjestan, besvjesna - besvjesan
besvjestica
beznačajan - bezznačajan, beznaćajan
bezočan - bezoćan
bezvrijedan - bezvrjedan
bezvučan - bezvućan
bežični - bezžični
bicikl - biciklo
bič - bić
bičevati - bičovati
Bihać, iz Bihaća/iz Bišća
bijeda - bjeda
bijedan; bjedniji - bjedan
bijeg - bjekstvo
bijel; bjelji - bjel, bil
bijelac - bjelac
bijeljenje - bjeljenje
Bijeljina; Bijeljinac - Bjeljina
bijes, mn. bjesovi - bjes
Bileća; bilećki - Bileće
biljeg
bilješka
bilježiti
bitka, u bici/u bitki - u bitci
Bitka na Žuči - bitka na Žuči
Bizantijsko carstvo - Vizantijsko carstvo
bjelance - bjelanjce
bjelančevina - bjelanćevina
bjeličast - bjelićast
bjelina - bilina
bjesnilo
bjesnjeti - bješnjeti, bjesniti
bježati - bižati
blijed; bljeđi - bljed
blijedjeti - bljedeti, blijeđeti
blijesak - bljesak
bljedilo
blještavilo
bočica - boćica
bogatstvo - bogastvo
bogomil/bogumil
bojadžija - bojađija
bolestan; bolesna - bolesan
bolešljiv - bolježljiv
bolničar; bolničarka - bolnićar
boljeti - boliti
bombona - bonbona
borac; borački - boraćki
Bosanska krajina
Bosanski Brod
Bosanski pašaluk - Bosanski Pašaluk
Bosna; Bosanac; Bosanka, Bosanki
Bosna i Hercegovina
bošča - bohča, bošća
Bošnjak; Bošnjakinja
bozadžija; bozadžijski - bozađijski
braća - bratja
bratičina/bratična
bratski - braski
bratstvo - brastvo
brčkati - brćkati
Brčko, iz Brčkog - Brćko
brđanin, mn. brđani - brđanini
breskva - breska
brijač; brijačica - brijać
brijaći (pribor)
brijeg, mn. bregovi/brijezi - brjeg
brijest, mn. brijestovi - brjest, brist
brk, mn. brci/brkovi; brčić - brćić
brojač - brojać
brojati/brojiti - broiti
bučan, bučna - bućan
bučati
bućkati
budžak (ugao) - buđak
buđav
buđenje
buhač - buvač
buhetina - buvetina
bujica - buica
buktati/buktjeti - buktiti
bunar; bunarčić - bunarćić
bunjište - bunište
buregdžija - burekdžija
busenje - busijenje
buzdohan - buzdovan

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net