Halilovic, Senahid


 

 

III. Veliko slovo

 

1. Velikim slovom piše se prva riječ u rečenici: Neretva je brza i hladna. - Je li amidža došao? - Sretan ti rođendan!2. Velikim slovom piše se: Allah, Bog, Božiji.3. Vlastita imena mogu biti od jedne riječi, ali i od dviju ili više riječi. Velikim početnim slovom piše se svaka riječ (osim veznika) u imenima ljudi, naselja i država. U ostalih imena velikim slovom počinje samo prva riječ.

Velikim slovom pišu se sve vlastite imenice:

a) imena, prezimena i nadimci ljudi: Mehmed, Selimović, Meša, Nasiha Kapidžić-Hadžić, Mehmedalija Mak Dizdar;
b) imena naroda: Bošnjak, Bošnjakinja, Slaven;
c) imenice koje označavaju odakle je ko: Sarajlija, Brčak, Posavac;
d) imena životinja: Šarko (pas); Rudonja (bik);
e) imena ulica, naselja (sela, gradova), država, rijeka, jezera, mora, polja, brda, planina: Obala Kulina bana, Kozarac, Višegrad, Bosna i Hercegovina, Ćehotina, Boračko jezero, Jadransko more, Glasinačko polje, Arefat, Konjuh;
f) imena praznika: Bajram, Dan žena;
g) nazivi knjiga, listova, časopisa: Zlatorun, Biser;
h) nazivi ustanova: Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić", Zemaljski muzej u Sarajevu.4. Prisvojni pridjevi nastali od vlastitih imenica nastavcima -ov, -ev, -in također se pišu velikim slovom: Muhamedov, Hromadžićev, Lejlin.5. Malim slovom pišu se:

a) zajedničke imenice: kuća, cvijet, vjetar, hljeb;
b) pridjevi: lijep, malehan, školski, bosanski, bošnjački, kupreški;
c) zamjenice: ja, njezin, naš, neko, svačiji;
d) brojevi: četiri, devetnaest, tisuća;
e) glagoli: čitati, pjevati, pamtiti;
f) ostale riječi: lijevo, također, iznad.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net