Bašeskija, Mula-Mustafa


 

 

Godina 1176. (23. VII 1762 - 11. VII 1763)

 

- 20. temuza ove godine pojavila se kuga i u Sarajevu, i to najprije na Vratniku, gdje je okužen došao iz unutrašnjosti Čabrić s Vratnika, koji je odmah i umro. Zatim je umro i njegov brat hadži Sulejman Čabrić, kazandžija.
- Iza toga kuga se pojavila na Hridu, Čekaluši, Banjskom Brijegu. Zapravo, poslije pojave kuge na Vratniku ona se najprije raširila u Sunbul-mahali, Pasjoj mahali, zatim u Koševu, Berkuši i Souk-Bunaru. Dakle, kuga je u početku harala po periferiji grada među siromašnim svijetom. Zbog toga su ugledni građani smatrali i zaključivali da njih kuga neće zahvatiti. Ova bolest je pustošila pune tri godine i u samom gradu Sarajevu pomorila oko 15.000 duša. Kronogram o prestanku haranja kuge je ovaj: "Bože, koji si riznica svih dobrota, sačuvaj nas svega čega se plašimo".
- Bostandžije (vrtlari) su dva puta ove godine zasijavali svoje bostane i bili izgubili svaku nadu u rodnu godinu, smatrajući da nikako neće biti lubenica, dinja i krastavaca. Ali ako je nešto određeno, propadaju svi planovi, pa je tako ove godine bostan rodio preko svakog očekivanja.

1. muharema 1176 (23. VII 1762) godine umro je od kuge Čabrić (Kabrikogli), koji je okužen došao u Sarajevo. Tako je od kuge on prvi umro u Sarajevu na Vratniku. Nakon njegova slučaja do 20 dana umro je i njegov brat hadži Sulejman Čabrić, također od kuge. Neka se zna!


Starac sarač, otac Ali-bašin.
Halač, čuvar; ubijen.
Brkati Ali-baša, aračadžija; također ubijen.
Skender, sin pekarev.
Ekin, jaramaz; ubijen.
Sin Crnog Omera, koji se utopio na Bendbaši.
Mula-Osman, brat muftije Fojničanina.1
Mula Avdija, derviš, jorgandžija: umro od kuge u Beogradu.
Bakal, iz Pasje mahale; umro od uživanja opijuma.
Rehin brat, umro u Skoplju od kuge.
Bičakčijski baša.
Poznati debeljko serdar Ahmed; umro u Edreni.
Mula Ismail, sin hadži Muharemov, kazandžija; umro od kuge.
Bjelobradi Čugelj.
Mula Osman Ablaković (Ablakogli)
Zimija Aćim, mljekar.
Debeljko hadži Ahmed Cigić (Cigoogli), bazrđan.
Sin Zildže alemdara; umro od kuge.
Omer, kazandžija i mutapčija, "t".2
Džafer, kazandžija, "t".
Starac hadži Mustafa Mlaćo, kazandžija, "t".
Kovački majstor (usta), iz 96. džemata.
Hadžibektašević (Hacibektaşogli); umro u Istanbulu.
Muharem-baša Ekinović (Ekinoglu), iz 10. buluka.
Mutapčijski čauš.
Sadik-čelebija, terzija.
Ali-baša, tabak, iz Skenderije mahale.
Crnobradi sagrdžija.
Deve-taban, hamal.
Sinovi alemdara Ibrahima Zildže, "t".
Hadži Šaban, kazandžija, pristaša Saburin "t".
Pašalić (Pasaliogli), iz Strošića "t".
Meho, bičakčija, umro u Beogradu, "t".
Mehmed-beg Gnjida, zet Salih-efendije.
Bjelobradi halač Sulejman.
Kasapović (Kasapogli) Šegalo, "t".
Starac Durak.
Zet sarača Ahmeda Ćase, "t".
Hafiz mula Salih, gasal iz Viteza.
Džafer-abaša mutapčija, šerbetdžija.
Ibrahim, bostandžija, Jašarev brat.
Đulić (Guliogli), zet alemdara Ahmeda, kujundžije, "t".
Buregija, ajan; umro u Beogradu kao odbjegli bašeskija, iz 97. džemata, "t".
Starac Oručević (Orucogli), imam, "t".
Hajduk-hodža, beogradski ajan, "t".
Moro Rajničević (Rajnicaogli), dželepčija, "t".
Starac Mustafa-baša Ignedži, "t".
Terzić (Derziogli) kara Mehmed.
Kišo, "t".
Graho, "t".
Kazandžijski alajbeg, koji je umro nakon što je ikrario za hadž, "t".
Salih, sin Kurjaka hamala, "t".
Avdi-baša, kujundžija; lijepo bi govorio (skatke riječi), "t".
Jorgandžić (Yorganciogli), "t".
Šura terzije Šurke.
Mustafa-baša Vidinlijaa (Vidinli), terzija, "t".3
Bulbul, berber.
Hadži Osman Špago, kazaz; umro na putu u Meku.4
Hadžija Mlaćo, kazandžija; umro na putu u Meku.
Dugi (Uzun) Mahmut, bazrđan, zet berbera hadži-Tandara.
Ropče Kare Čurčibaše, "t".
Mustafa-baša, baščovan.
Zet Čizme sujoldžije, "t".
Poznati beogradski ajan Zec.
Mustafa-baša Lojo (Lojo-ogli).
Kablar.
Šišo, belukčija, terzija, "t".
Berber Selim.
Sinovi Tirića, iz Pasje mahale.
Starac, delija, telal.
Kaliman, bakal.
Dobrotvor Sabljar (Kilic) iz Hrvatina; umro na putu u Meku.
Salih Pasvanović (Pasvanogli), "t".
Salih-baša Doksanalti, kazaz, "t".
Zuko, pasvandžija.
Kadro.
Hadži Duhotina, kahvedžija, "t".
Sin hadži Avdije, Delidoksana, "t".
Sin mujezina iz Kračula, "t".
Čalkunović (Čalkunogli), "t".
Fenjerdžija, "t".
Žigin zet Mehmed-baša, belukčija, kazaz, "t".
Mula Salih, softa, siromah, divanija, "t".
Mlaćo, kazandžija, "t".
Unuk Čartozana, "t".
Sulejman-baša, bostandžija, iz Vrbanje mahale, "t".
Šegrt hadži-Mehe, aščije, "t".
Salih, pekar s Ploče, "t".
Dugi Omer-baša, kazaz, iz 96. džemata.
Mladi, hafiz, sin Sunbul-imama, "t".
Mustafa-baša Olovčić, abadžija, "t".
Žutobradi terzija, "t".
Fazli-hodža, otlukčija, "t".
Mula Alija Bilić, učenik medrese, "t".
Brat Sulejmana tabutčije, "t".
Ćasin brat (Kasonin karandaši) starac Pašo.
Mula Mustafa, brat katiba mula Jahije, "t".
Sin Šejha Ibrahima Puhe, derviš, "t".
Mustafa-baša, kazaz, iz 96. džemata, "t".
Učenik medrese, Fojničanin "t".
Ćoso, tabutčija, "t".
Debeljko Berberović (Berber-oglu), Pirinčlija, "t".
Brat Kablara kolukčije, "t".
Učenik medrese mula Husejin Trebinjac (Trebinli), "t".
Hadži Mehmed Fojničanin (Fovniceli), "t".
Hadži Salih Kanber-efendija, muderis, arapskog jezika, "t".5
Kadri-hodža, iz medrese, "t".
Bičakčija, "t".
Smail-baša, nalbant, "t"
Starac Delija, telal, "t".
Starac Bajram, hamal, "t".
Hadži Arap, tutundžija, "t".
Šegrt Ali-baše, Zildže, "t".
Sin Selim-baše, "t".
Baščauš Tag Omer.
Šeho (Šejhi) Vuk mula Osman, sofija, "t".
Mursel, kazaz, "t".
Birakča, kaukčija, "t".
Dželalović (Đelalogli), bakal, "t".
Starac mestveđija s Budakovića, "t".
Sinovi terzije Mehmed-baše zvanog " Moja duša ", "t".
Unuk hadžije bakala, "t".
Tuzlo, učenik medrese.
Muminović (Muminogli), starac, aščija.
Sinovi Emir mula-Ahmeda.
Zet Sake Ismaila, 50. džemat.
Dursun, kazaski čauš (Tursun).
Starac Ćor (Kor) Ismail, sarač.
Topalasti siromah; uzimao bi zajam.
Bakal, sin Hadžića (Hacicogli).
Kazandžija, misirbaba.
Moj učenik (sagirdim) Spaho, papudžija.
Šebešlić (Sebesliogli), čuvar.
Mula Zulfikar, iz Trebinja, učenik medrese.6
Pasvandžić (Pasvanciogli) Zuko.
Žutobradi bičakčija, moj učenik.
Mustafa-baša Sivo, klinčar.
Starac Kujundžić (Kujunciogli), bakal.
Imam iz Lučevice, hodža-kazaz, moj učenik.
Bejazić (Beyazogli) Salih, mladić.
Bekir, terzija, moj učenik.
Mujezin Šišo.
Pjanić (Pjano-ogli) Hasan.
Tahirović (Tahirogli), pekar.
Pirinčev zet, iz Kadijine mahale.
Paro Hadžiibrahimović (Haciibrahimogli).
Šeho, čizmedžija, iz Džanića mahale.
Mladić, sin Osječanina (Osiyekli).
Šah Alija, kujundžija, iz Ašik-mahale.
Hasan, čauš na kapiji.
Mehmed-baša Burnaz, čelebija.
Karo Salih, sarač. 45. džemat.
Siromah Ago, starac.
Kara Osman, bašeskijin brat.
Arnaut, ćeremidžija.
Ibrahim Donma (Dunme), liječnik, moj učenik.
Ahmed Ćurčić (Kurkizade), kadija.7
Derviš Avdija, kečedžija, iz Vrbanje mahale.8
Slijepi derviš, siromah.
Hadži Mustafa Brkić (Birko-ogli), hafaf.
Brat kujundžije Ibrice.
Pasvandžija, bez ruke.
Sičanić (Sicaniogli).
Tosun, dželepčija.
Dugo (ili Dugi) hodža.
Smail, mesar.
Mustafa Lanba, tabak, moj učenik.
Arap Bilal, ropče Duraka.
Visoki Prešljo, bakal.
Hadžimehić (Hacimeho-ogli).
Sinovi Ahmedage Čaluka.
Ahmed-odundžija.
Ibrahim-baša, tabak, brat tabaka Šake.
Musakadija.
Salih, tabak, bacač kamena.
Starac Pirija, siromah, iz Vilajetovića (Vilayetzade) mahale.9
Avdija Dangalaković (Dangalakogli), mladić.
Bego, abadžija, iz Sinanbegove mahale.
Amidža hadži-Mustafe Bešlije.
Mehmed Dedo Spaho, iz Davud-čelebijine mahale, dobrotvor.10
Kazafer, dželepčija.
Sin Emir-čelebije.
Mustafa-baša, tabak, Kajmakčija (Kaymakci).
Krupni starac, čizmedžija, ljubitelj žena.
Alemdarević (Alemdarogli).11
Karo, koji je ličio na Ciganina (Karo Kibti gibi).
Omer, sin kazaza Numan-baše.
Omer, dželepčija.
Kašin, bojadžija.
Mula Bekir, brat Sari Murata.
Topalasti neženja.
Fočo, slijepac, šerbetdžija.
Maloumni Alija, pekar, naš komšija.
"Birnokta" (Birnoktaogli) katib.
Hafaf, kalufdžija (Kalubci).
Hadži Osman Misirlija (Misirli), silajdžija.
Hadži Omer Goraždak (Goraždeli).
Dugi hodža Gaddara.
Mladi trgovac, iz Careve mahale.
Brat hadži-Omera belukčije.
Puharin zet.
Salih-beg Dženetić (Cennetizade).12
Ibrahim Nezirović (Nezirogli), tabak.
Vlahinjić, dogramadžija, zvani Burazer.
Bjelobradi neženja hadžija.
Arapović (Arabogli).
Smail-čelebija Kladnjo.
Fojnički imam, ajan.
Starac trgovac hadži Halil, iz Ljubinja (Lubinli).
Bekir, kolukčija, ubijen.
Starac hadži Kadrija, kazandžija.
Ahmed efendija Hošo. Bog mu se smilovao!13
Zuka, iz Šejh Ferahove mahale.
Tabak, Turdag.
Mula Ahmed Gušić (Guso-ogli).14
Sulejman Nalo, baščovan.
Muhamed-efendija Gušić (Guso-ogli), pisar mehkeme.
Rizvan, Mahmutov alemdar.
Starac Dželil-baša, kazandžija.15
Gaj Salihpašić (Salihpaso-ogli).
Kazaferović (Kazaferogli), dželepčija.
Bekir-baša, mutapčija "r-h" (Bog mu se smilovao!)
Hasan, sin kečedžije Ahmed-baše.16
Ibrahim, sin mula-Mehmedov.
Emrica, sin Hajdarevića (Haydarzadeogli).
Alija Bego, prodavač ćufurije.
Džanbazović (Canbazogli), iz 97. džemata, ubijen.
Pekar Mumin.
Sulejman-čelebija, pekarski baša.
Vehabović (Vehabiogli), medželid, mlad.
Numan-beg Defterdarević (Defterdarzade).
Hadži Hasan, sin Fazlihodžin.
Starac iz Kaniže (Kaniži), mujezin.
Hadži Omer, belukčija.
Fočo, Kandžija, delikanlija.
Starac Krečo, bostandžija.
Jedan čovjek koji je zadavljen zbog Džanbazovića.
Bekir, čizmedžija, brat mutapčije.
Jašo, hamal, iz Potoka.
Debeljko hadži Muharem, kazandžija.
Mustafa, Alijagin unuk.
Husejin, sin abadžije hadži-Muharema.
Kahvedžija, koji je palio kandilje na munari.
Mula Ahmed Sičanija (Sicani), kovač, prepisivač mushafa.
Hadži Salih-efendija Frenjo (Freno-ogli).
Mladi Bego Abasović (Abasogli), sarač.
Mula Salih Hadžijusufović (Haciyusufzade), čizmedžija, kaderija.
Žuti Mahmut, sluga hadži-Mustafe.
Ago Tirić (Tiro-ogli).
Mula Jahja Obralija, bibliotekar.17
Keško (Kesko-ogli).
Heljdub (Heldub), tabak.
Kotorija (Kotori).
Ušćuplija (Uskupli).18
Bagdadlija (Bagdadli), terzija.
Olovčić (Olovizade).
Osmanaga Pilav, zarobljenik, iz 50. džemata.
Derviš Salih, kaderija, kujundžija.
Mosto, džambas.
Omer Puharić (Puharaogli).
Mula Salih, učenik medrese. Lijepo je pisao talik pismo, pristalica Kurevijin.
Moj sin Abdurahman, iz Mimar-Sinanove mahale.

Neka im je Alah milostiv!

U ovoj godini je umrlo ukupno 230 osoba.PJESMA O HARANJU KUGE 1176 (1762/63)


Pogledaj, kako se jedna vijest u našem šeher Sarajevu ostvarila.
I to nenadano, uprav na početku hiljadu stotinu sedamdeset i šeste godine,
Na dan časni, prvog muharema, avaj pomagaj,
Pojavila se kuga i to najprije na Vratniku.
Gdje je odnekud zakužen došao i odmah umro Ahmed Čabrić,
Odmah iza njega razbolio se i kazandžija hadži Sulejman Čabrić.
Neki rekoše da ovaj nije umro od kuge, dok drugi kažu da je istina.
Što će se kasnije dogoditi nije poznato ni ljudima ni stanovnicima neba.
Jer uzvišeni Alah tako ljude stavlja na kušnju.
Pa onaj koji pravo vjeruje ne plaši se da će mu kuga preći od drugog
Samo neznalice počeše bježati od kuge iz našeg grada.
Dok pravi vjernici ostadoše strpljivo i mirno na svojim mjestima.
Uostalom i ponos svijeta Muhamed je rekao:
"Onaj koji umre od kuge umro je smrću mučenika" (šehid).
Ko vjeruje, zna, da ne može pobjeći od sudbine,
I bježanje može samo da šteti njegovom vjerovanju.
Jer niko ne umrije prije određenog časa,
A sve je u Božjoj moći u to sumnje nema.
Mi smo na ovom svijetu kao putnici (musafiri).
Na kojem su živjeli i umrli brojni velikani i vjerovjesnici.
Na početku su bila samo po dva-tri smrtna slučaja od kuge,
Ali se poslije jednog mjeseca smrtnost povećala.
Najprije je mnogo djevojaka na Vratniku stradalo od kuge
A isto tako je i mnogo djece pomrlo od kuge,
Neka ih uzvišeni Alah učini našim zagovornicima na sudnjem danu
Nakon osam mjeseci kuga se iz okoline useli i u sred grada.
U početku su podlegli kugi mladi nemoćni i siromašni
Dok je među njima manji broj starijih osoba.
Nakon što je prošla godina i po dana
Ova bolest u šeher Sarajevu malo se smiri
U ovo vrijeme je kuga pomorila oko deset hiljada duša
Ali se kuga opet pojavi i pomori još pet hiljada osoba
I njezino haranje potraja tri godine dana
Usljed čega su svi stanovnici grada bili u tuzi, žalosti i plaču
Ej Ševki, izreci dovu i budi veseo
Alah neka zdravim i preživjelim podijeli sigurnost i zaštitu
A na umrle neka je Božja milost i pokoj.
Kako nisam u mogućnosti za ovu priliku sastaviti kronogram u ebdžedu
To smo se obratili vještaku
Da nam izrazi u ebdžedu godinu hiljadu stotinu sedamdeset i šestu
Ima jedna dova koju uvijek treba ponavljati
A koja daje tu godinu u ebdžedu ali je i tu jedan broj suvišan
"Bože, koji si riznica svih dobrota, sačuvaj nas onoga čega se plašimo".19
 1. Dne 5. safera 1176 (26. VIII 1762) g. uvedena je u sidžil imovina nekog mula Osmana, sina Jusufova, iz Kečedži Sinanove mahale. Nismo posve sigurni da li je ovo Bašeskijin mula Osman. Jer se u sidžilu spominje da je ovaj poginuo na Hotinu, a to naš ljetopisac ne bilježi. Sidžil X. str. 89. O muftiji Fojničaninu, bratu mula Osmanovu, vidi bilješku 3 u 1173. godini.   nazad
 2. Registrujući imena umrlih osoba ljetopisac u mnogo slučajeva stavlja iza njihovih biografija slovo "t". Smatra se da je to početno slovo arapske riječi taun (kuga), a to slovo, kao skraćenica. Bašeskija stavlja pored imena osoba umrlih od kuge. To je ljetopisac upotrebljavao radi kratkoće da ne bi stalno ponavljao istu riječ.   nazad
 3. Sin je Mehmedov, stanovnik Šejh Ferahove mahale. Ostavina mu je iznosila 126.436 akči, a popisana je 18. redžeba 1176. (2. 11 1763) g. Sidžil X. str. 83.   nazad
 4. Sin je Ahmed-bašin a unuk Abdulahov, stanovnik Arebi-džedid mahale. Imovina mu je iznosila 323.442 akče. a popisana je 24. rebiul-ahira 1176 (12. XI 1762) g. Sidžil X. str. 87.   nazad
 5. 22. džumadel-ahira 1176. (9.1 1763) g. popisana je imovina umrlog hadži-Saliha, sina hadži-Mustafina. iz Ivlakovali mahale. U svojoj biblioteci je imao sedamdeset knjiga. Posjedovao je više nekretnina i dućan u Čizmedžiluku u kojem se našlo mnogo trgovačke robe, a naročito sahtijana. Mnogo čizmedžija mu je ostalo dužno. Imovina mu je procijenjena na l.360.123 akče. Naslijedili su ga žena Hatidža i sedmoro djece. Sidžil X, str. 16-19.   nazad
 6. Ovaj Zulfikar je sahranjen u dvorištu Bakrbabine džamije. Na njegovom uzglavnom nišanu nalazio se natpis koji mu je spjevao Mejlija. Zulfikar je vjerovatno bio učenik susjedne medrese na Atmejdanu. Sejfudin Kemura, Sarajevske džamije. Sarajevo 1910. str. 277. i M. Mujezinović, Epigrajika i kaligrafija pjesnika Mehmeda Mejlije. Naše starine IV. 1957. str. 146.   nazad
 7. U groblju uz Jahja-pašinu džamiju i danas se nalazi nadgrobni spomenik s natpisom iz kojeg saznajemo da je tu sahranjen Ahmed ef. Čurčić.   nazad
 8. Na jednom natpisu iz 1176. (1762/63) g. u groblju uz Jahja-pašinu džamiju piše da je tu sahranjen kečedžija Abdulah.   nazad
 9. Gdje se nalazila Vilajetovića mahala, nije nam poznato.   nazad
 10. O dobrotvornom Spahi nemamo drugih podataka.   nazad
 11. Na jednom nišanu uz Vekil-Harčovu džamiju pod Alifakovcem nalazi se natpis iz kojeg se vidi da je tu sahranjen Alija Alemdar, umro 1176. godine.   nazad
 12. Sahranjen je u velikom groblju na Hanbinoj Carini, gdje mu se i danas nalazi nadgrobni spomenik s natpisom u pjesmi koju mu je spjevao savremenik Mejlija. M. Mujezinović, Epigrafika i kaligrafija pjesnika Mehmeda Mejlije, Naše starine IV. 1957. str. 147, i H. Kreševljaković, Dženetići, Sarajevo. 1954. str. 125.   nazad
 13. Na jugoistočnoj strani Sarajeva nalazi se predio poznat pod nazivom Hošin Brijeg.   nazad
 14. Sin je Ahmedov, unuk Osmanov, iz Oruč-Pehlivanove mahale. Imovina mu je popisana 23. zilkade 1176 (6. VI. 1763.) g. i tom prilikom procijenjena na 743.628 akči. Nadgrobni spomenik ovog Gušića nalazio se do pred nekoliko godina u dvorištu Kalin hadži-Alijine džamije. Up.: S. Kemura, Sarajevske džamije, Sarajevo 1910. str. 303. i M. Mujezinović, Epigrafika i kaligrafija pjesnika Mehmeda Mejlije. Naše starine IV. 1957. str. 148.   nazad
 15. Sin je Mustafin, iz Haradži hadži-Mustafine mahale. Iz popisa njegove imovine, procijenjene 10. zilhidže 1176. (23. V 1763) g., vidimo da je bio kujundžija, a ne kazandžija, kako to bilježi Bašeskija; Sidžil X. str. 65.   nazad
 16. Ostavina Hasan-baše, sina Ahmedova, iz Davud-čelebijine mahale iznosila je 42.255 akči. A popis je izvršen 3. safera 1176. (24. VIII 1762); Sidžil X. str. 141.   nazad
 17. I danas se u Sarajevu nalazi porodica Obralija.   nazad
 18. Nadgrobni spomenik nekog Ušćuplije Hasan-baše iz ove godine i danas se nalazi u groblju na Alifakovcu.   nazad
 19. Originalni tekst dove iz koje treba da se u ebdžedu dobije 1176. godina glasi: "Ja hafijel eltaf nedžina mima nehaf". Ali kod preračunavanja brojčane vrijednosti slova ove rečenice treba umjesto slova h sa diakritičkim znakom uzeti obično h. Vjerojatno je na to aludirao Bašeskija kada kaže da je jedan broj suvišan.   nazad

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net